در دیده‌ی من اندرا * وز چشم من بنگر مرا * زیرا برون از دیده‌ها * منزلگهی بگزیده‌ام
  واگویه های پیشین
  ------------------------------------

  دی 1389
  آذر 1389
  مهر 1389
  شهریور 1389
  مرداد 1389
  تیر 1389
  خرداد 1389
  اردیبهشت 1389
  فروردین 1389
  اسفند 1388
  بهمن 1388
  دی 1388
  آذر 1388
  آبان 1388
  مهر 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
  اردیبهشت 1388
  فروردین 1388
  اسفند 1387
  بهمن 1387
  دی 1387
  آذر 1387
  آبان 1387
  مهر 1387
  شهریور 1387
  مرداد 1387
  تیر 1387
  خرداد 1387
  اردیبهشت 1387
  فروردین 1387
  اسفند 1386
  بهمن 1386
  دی 1386
  آذر 1386
  آبان 1386
  مهر 1386
  شهریور 1386
  مرداد 1386
  خرداد 1386
  اردیبهشت 1386
  فروردین 1386
  اسفند 1385
  بهمن 1385
  دی 1385
  آذر 1385
  آبان 1385
  مهر 1385
  شهریور 1385
  مرداد 1385
  تیر 1385
  خرداد 1385
  اردیبهشت 1385
  فروردین 1385
  اسفند 1384
  بهمن 1384
  دی 1384
  آذر 1384
  آبان 1384
  مهر 1384
  شهریور 1384
  مرداد 1384
  تیر 1384
  خرداد 1384
  اردیبهشت 1384
  فروردین 1384
  اسفند 1383
  بهمن 1383
  دی 1383
  آذر 1383
  آبان 1383
  مهر 1383
  شهریور 1383
  مرداد 1383
  تیر 1383
  خرداد 1383
  اردیبهشت 1383
  فروردین 1383
  اسفند 1382
  بهمن 1382
  دی 1382
  آذر 1382
  آبان 1382
  مهر 1382
  شهریور 1382
  مرداد 1382
  تیر 1382
  خرداد 1382


  موزیک
  ------------------------------------


  دوستان
  ------------------------------------

  عادی

  پرستو

  چند قدم نزدیک تر به خدا
  عادی
  حدیث دل
  یکی مثل همه
  بانوی باران
  آشنا
  دل نوشته های من
  نخل تنهای جنوب
  آسمونی
  نغمه سکوت
  تاسیان
  ایمان تنها
  خواهر کوچولو
  من آخرین ترانه ی بارانم
  از قلب کویر
  خودنویس
  دیر تش باد
  من و ام اس
  آبی خاکستری سیاه
  صداقت
  پرسه
  مرا آفرید آن‌که دوستم داشت
  یک مهندس خسته
  زنانگی‌های یک زن وراج
  من و درناها و پنجشنبه‌هایم

  عناوین آخرین واگویه ها
  ------------------------------------

  رهگذران : 349439

  چهارشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1387

  توتم ! ...

   

  هر کسی توتمی دارد ،

  و توتم من " قلم " است.

  و قلم توتم قبیله من است .

  خدای همه قبایل ،

  خدای همه عالمیان بدان سوگند می خورد .

  به هر چه از آن می تراود سوگند می خورد .

  به خون سیاهی که از حلقومش می چکد ، سوگند می خورد .

  و من ؟

  قلم خویشاوند آن من راستین من است .

  عطیه روح القدس من است.

  زبان دفترهای خاکستری و سبز من است .

  همزاد آفرینش من ،

  زاد هجرت من ،

  همراه هبوط من

  و انیس غربت من

  و رفیق تبعید من

  و مخاطب نوع چهارم من

  و همدم خلوت تنهایی و عزلت من

  و یادآور سرگذشت و یادآور سرشت و بازگوی سرنوشت من است .

  روح من است که جسم یافته است .

  " آدم بودن من " است که شیء شده است .

  آن " امانت " است که به من عرضه شده است .

  آه که چه سخت و سنگین است !

  زمین در کشیدن بار سنگینی اش می شکند .

  کوه ها به زانو می آیند و آسمان می شکافد و فرو می ریزد .

  قلم ، توتم قبیله من است .

  قلم ، توتم من است .

  او نمی گذارد که فراموش کنم ، که فراموش شوم ،

  که با شب خو کنم ، که از آفتاب نگویم ،

  که دیروزم را از یاد ببرم ، که فردا را بیاد نیارم ،

  که از " انتظار " چشم پوشم ،

  که تسلیم شوم ،

  نومید شوم ،

  به خوشبختی رو کنم ،

  به تسلیم خو کنم ،

  که ... !

  قلم ، توتم من است ، توتم ما است .

  به قلمم سوگند !

  به خون سیاهی که از حلقومش می چکد سوگند !

   به رشحه ی خونی که از زبانش می تراود سوگند !

  به ضجه های دردی که از سینه اش برمی آید سوگند ... !

  که توتم مقدسم را نمی فروشم ، نمی کشم .

  گوشت و خونش را نمی خورم .

  به دست زورش تسلیم نمی کنم .

  به کیسه زرش نمی بخشم .

  به سرانگشت تزویرش نمی سپارم .

  دستم را قلم می کنم و قلمم را از دست نمی گذارم .

  چشمهایم را کور می کنم ،

  گوشهایم را کر می کنم ،

  پاهایم را می شکنم ، انگشتانم را بند بند می برم ،

  سینه ام را می شکافم ،

  قلبم را می کشم ، حتی زبانم را می برم و لبم را می دوزم ...

  اما قلمم را به بیگانه نمی دهم ...

  قلم ، توتم من است .

  بگذار بر قامت بلند و راستین و استوار قلمم به صلیبم کشند ،

  به چهار میخم کوبند ،

  تا او که استوانه حیاتم بوده است ، صلیبب مرگم شود .

  شاهد رسالتم گردد ، گواه شهادتم باشد .

  تا خدا ببیند که به نامجوئی ، بر قلمم بالا نرفته ام ،

  تا خلق بداند که به کامجوئی

  بر سفره ی گوشت حرام توتمم ننشسته ام ،

  تا زور بداند ، زر بداند و تزویر بداند

  که امانت خدا را ، فرعونیان نمی توانند از من گرفت .

  ودیعه عشق را قارونیان نمی توانند از من خرید .

  و یادگار رسالت را بلعمیان نمی توانند از من ربود ...

  هر کسی را ، هر قبیله ای را توتمی است .

  توتم من ، توتم قبیله ی من قلم است .

  قلم زبان خدا است .

  قلم امانت آدم است .

  قلم ودیعه عشق است .

  هر کسی را توتمی است .

  و قلم ، توتم من است .

  و قلم ، توتم ما است .

                                                                                                                    دکتر شریعتی

                                                                                                           دفترهای سبز * کویریات*